Szkolenia VAT

Zmiany VAT

Menu

Nowe przepisy dotyczące fakturowania

• Terminy wystawiania faktur
• Rodzaje faktur w tym także faktury elektroniczne
• Obligatoryjne elementy faktury

Każde z wyżej wymienionych zagadnień, przedstawionym w projekcie ustawy o podatku od towarów i usług z 15 września 2015, zostało pogrupowane w Rozdziały, co wydaje się być bardziej czytelne dla podatnika. Jeśli chodzi o dopuszczalne formy faktury to projektowane przepisy nadal przewidują zwykłą formę papierową faktury oraz fakturę elektroniczną. Ta druga, podobnie jak obecnie wymaga akceptacji, ale ustawodawca dodaje, że  może być ona wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Dotyczy to również cofnięcia akceptacji. Czy ustawodawca narzuca nam tym samym formę tej akceptacji? Użycie określenia „może” wydaje się być tylko propozycją, a nie obowiązkiem. Obowiązkiem jednak podobnie jak niegdyś będzie uzyskanie akceptacji noty korygującej w formie pisemnej. Otóż w projekcie ustawy nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury, wraz z kopią. Jeżeli wystawca faktury akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

Powrócono także do faktur wewnętrznych, które na dobre znikły z ustawy z początkiem 2014 roku. Projekt przywraca tę instytucję, wskazując szczegółowo w jakich okolicznościach możemy wystawić taką fakturę. Są to transakcje dotyczące między innymi: nieodpłatnych świadczeń; sytuacji gdy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług ciąży na podatniku będącym nabywcą towaru lub usługobiorcą; wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Faktury wewnętrzne podatnik podatku może także wystawić w każdym przypadku, jeżeli przepisy ustawy nie przewidują innych zasad dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnik może wystawić zbiorcze faktury wewnętrzne. Ustawa określa termin wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie później jednak niż dziesiątego dnia po jego zakończeniu. We wszystkich przypadkach ustawodawca daje nam jednak możliwość wystawienia faktury wewnętrznej,  nie nakłada w tym zakresie obowiązku.

Projekt posługuje się też pojęciem faktury handlowej. Jeżeli bowiem podatnik posiadający na terytorium kraju:
› miejsce siedziby działalności gospodarczej, lub
› stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, albo
› stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium kraju, w przypadku gdy nie posiada miejsca siedziby działalności gospodarczej,
– wykonuje dostawy towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, obowiązany jest wystawić faktury handlowe dokumentujące tę czynność. Określono przy tym z jakich elementów ma składać się faktura handlowa. Pozostawiono natomiast regulacje dotyczące faktur zaliczkowych oraz faktur uproszczonych.

Określono również nowe terminy na wystawienie faktury. Co do zasady faktury mają być wystawiane nie później niż w ciągu dziesięciu dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (obowiązek podatkowy według projektu ustawy  powstaje co do zasady, jeżeli wykonano czynność podlegającą opodatkowaniu) i nie wcześniej niż sześćdziesiąt dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. W przypadku, kiedy obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, fakturę wystawia się najpóźniej w dniu, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Jeżeli zaś w fakturze podatnik określa wyłącznie miesiąc i rok dokonania czynności, fakturę wystawia się nie później niż dziesiątego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Jak widać termin na wystawienie faktury uległ znacznemu skróceniu. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają wystawienie faktury najpóźniej 15. następnego miesiąca, według projektu będzie to tylko 10 dni od powstania obowiązku podatkowego. Przypomina to regulację funkcjonującą do końca 2013 roku. Wówczas termin na wystawienie faktury wynosił 7. dni od dostawy towaru czy wyświadczenia usługi, a faktura  dodatkowo  generowała obowiązek podatkowy. Obecnie oraz zgodnie z projektem, obowiązek podatkowy co do zasady powstaje w momencie wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu. W przypadku dostawy towarów na terytorium kraju w nowej ustawie doprecyzowano, że będzie to chwila wydania towaru. W przypadku usług – chwila wykonania usługi. Wydłużono natomiast termin wcześniejszego wystawienie faktury. Ma on wynosić 60. dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Przypomnijmy, że obecnie termin ten wynosi 30. dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. W zakresie elementów obligatoryjnych faktury, przywrócono kilka niegdyś istniejących zapisów. Powrócono do wskazania na dokumencie będącym fakturą nazwy „Faktura”. Dopuszczono możliwość stosowania nazw skróconych dostawcy lub usługodawcy i nabywcy. Ponadto wprowadzono szereg nowych regulacji w zakresie ewidencjonowania i deklarowania podatku VAT. Ciekawą wydaje się być informacja roczna za rok podatkowy składana przez podatników zwolnionych podmiotowo, którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonywali innych czynności opodatkowanych.

Zobacz szkolenia podatki 2017»